Nezařazené příspěvky.

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je již patnáctiletý

Před více jak patnácti lety došlo v České republice k přijetí specifické hmotně-právní a procesně-právní úpravy soudnictví ve věcech mládeže mimo rámec trestního zákoníku a trestního řádu. Odlišný postup orgánů činných v trestním řízení je nezbytně nutnou podmínkou, která vyplývá již z ústavních zákonů České republiky, kdy čl. 32  Listiny základních práv a svobod[1] zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Taktéž některé mezinárodní dokumenty zavazují orgány České republiky k odlišným postupům v řízení v trestních věcech dětských pachatelů. Jedná se například o Úmluvu o právech dítěte[2], kterou podepsala bývalá Česká a Slovenská Federativní republika 30. září 1990 a samostatná Česká republika je tak smluvní stranou této úmluvy od jejího vzniku k 1.1.1993.

Do okamžiku přijetí speciální právní úpravy soudnictví ve věcech mládeže byla procesní úprava řízení v trestních věcech mladistvých upravena v hlavě dvacáté trestního řádu[3] oddílu prvním. Tato úprava byla z trestního řádu vypuštěna a uplatnění trestního řádu v řízení proti mladistvým pachatelům je na místě pouze tehdy, nestanoví-li zákon jinak. Zvláštní přístupy v rámci řízení v trestních věcech mladistvých jsou odůvodněny specifiky psychosociálního vývoje této věkové kategorie pachatelů trestné činnosti, které je vždy třeba individuálně v každém konkrétním případě přísně posuzovat.  Zákon zdůrazňuje výchovnou funkci řízení a taktéž nutnost zajištění ochrany osobnosti mladistvého, jeho psychické a sociální rovnováhy ve smyslu zajištění dalšího bezproblémového vývoje. Tyto základní požadavky řízení v trestních věcech mladistvých jsou v praxi naplňovány mimo jiné též působením specializovaných subjektů v rámci vyšetřování, projednávání či rozhodování v trestních věcech mládeže (policejních orgánů, státních zástupců, či soudů pro mládež), jež dbají o zajištění výchovného účelu řízení. Opomenout není možné též úzkou spolupráci s Probační a mediační službou a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Specializovaná právní úprava, uplatňovaná na území České republiky ve vztahu k delikventní mládeži již patnáct let, se jeví jako efektivní. Za dobu účinnosti tohoto zákona došlo k výraznému snížení evidované kriminality spáchané pachateli z řad dětské populace.

Samozřejmě nelze jednoznačně připisovat zásluhy na tomto pozitivním trendu dotýkajícím se evidované kriminality mládeže pouze přijetí a následné aplikaci speciálních ustanovení dotýkajících se řešení delikvence mládeže. V potaz je nutné brát řadu dalších společenských, ekonomických, politických změn, který vývoj české společnosti v posledních patnácti letech účinnosti zákona doprovázejí. Vývoj je nutné sledovat též v mezinárodním kontextu, kdy pokles registrované kriminality zaznamenáváme též v řadě dalších evropských zemích. Reflektovat při úvahách nad tímto stavem musíme též mezinárodní dokumenty vztahující se bezprostředně též k české právní úpravě soudnictví ve věcech mládeže. Aktuálně lze poukázat na implementaci požadavků zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelé nebo obviněné v trestním řízení do českého právního řádu.

Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 8. října 2018 doručen návrh předkladatele Ministerstva spravedlnosti, který doporučuje změnu zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže ve smyslu nutnosti implementace požadavků výše uvedené směrnice Evropského parlamentu do data 11. června 2019.

Po posouzení souladu uvedené směrnice s právním řádem České republiky je ze strany ministerstva poukazováno především na tyto problematické oblasti:

  1. a) zakotvení pravidla, podle kterého osoba, u které není jisté, zda dosáhla věku 18 let, se

    považuje za mladistvého, ve smyslu článku 3 směrnice;

  1. b) katalog informací, které je třeba mladistvému poskytnout v souladu s článkem 4 směrnice;
  2. c) poskytnutí nutné obhajoby v souladu s článkem 6 ve spojení s článkem 2 odst. 3 směrnice;
  3. d) právo mladistvého na to, aby byla informována osoba vykonávající rodičovskou

    odpovědnost nebo jiná vhodná dospělá osoba podle článku 5 směrnice;

  1. e) zapojení zákonného zástupce či jiné vhodné dospělé osoby do individuálního posouzení

    podle článku 7 směrnice, včasnost provedení takového posouzení a jeho případná      

    aktualizace;

  1. f) preference pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu mladistvého;
  2. g) oddělení mladistvého od dospělých osob v případě umístění mladistvého do vazby podle

    článku 12 směrnice i po tom, co mladistvý dosáhne 18 let.[4]

Tyto a další otázky byly předmětem diskuze v rámci odborné konference, kterou uspořádala Vysoká škola podnikání a práva, a.s. společně s Českou kriminologickou společnosti dne 14.5.2019 v Praze. Na konferenci vystoupili zástupci trestně právní teorie a praxe aby diskutovali s ostatními přítomnými odborníky aktuální otázky možností zacházení s dětskými delikventy v podmínkách České republiky.

[1] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

[2]  Úmluva o právech dítěte č. 104/1994 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

 

[3] Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, v platném znění.

[4] Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

Proč na Erasmus?

Proč studovat v zahraničí a co vás všechno čeká?

Erasmus není o papírování

Původně jsem chtěl psát o tom, co všechno vás čeká z pohledu organizační stránky.

Vzdal jsem to po třech řádcích.

Došlo mi, že o tom Erasmus opravdu není.

Jistě, musíte projít všemožnými procesy od podání přihlášky přes napsání motivačního dopisu až po sepsání Learning Agreementu. Jenže papírování je součástí našich životů všude.

Erasmus není o papírech, je to životní příležitost, jak poznat novou zem, novou kulturu, nové lidi.

Jak mi potvrdil Lukáš, náš student, který absolvoval studijní pobyt v Portugalsku, člověk se musí starat sám o sebe, musí přemýšlet, kolik jídla si má nakoupit, aby zvládl další týden, kdy jít vyprat, aby měl v čem chodit.

Erasmus je o disciplinovanosti, o chtíči něco dokázat a opravdu si jít za tím, co sami chceme.

Střet s jinou kulturou i názory vám rozšíří nejen obzory, ale i komunikační dovednosti

Co se studia týká, Erasmus přináší jedinečnou možnost otevřít si obzory. Jiná země, jiný profesor, jiné názory. Nejen, že je člověk nucen přemýšlet a argumentovat v cizím jazyce, ale je také donucen akceptovat názory ostatních, stát si za svým tvrzením a debatovat na vysoké úrovni.

Co si budeme nalhávat, studium je ve většině případů bráno jako sekundární produkt výměnného pobytu. Učit se knížky nazpaměť můžeme i doma.

Erasmus je hlavně o poznání.

O poznání čehokoli nového – ať už se to týká studia nebo nikoli. Taková koncentrace národností donutí člověka přemýšlet nad sebou samotným, přehodnotit své postoje. Dozvídá se (mnohdy) zajímavá fakta o jiných kulturách, má šanci předat informace o té své a mluvit tak s jinými osobnostmi, kteří ho motivují, posunují na jiný level.

Obecně se člověk v průběhu svého pobytu pohybuje ve strašně motivačním prostředí. Je to velká challenge. Doba v zahraničí nutí také studenta cestovat. I když cestování zrovna nefandí, nebo na to prostě nemá, stejně mu nic jiného nezbyde.

Nová přátelství i jedinečné dobrodružství, které vás ovlivní na zbytek života

Další možnost, jak vidět kousek světa a něčemu novému se přiučit. Poslední věc, kterou Lukáš rád zmínil, jsou zahraniční spolužáci. Na Erasmu přijdete do styku s desítkami, stovkami cizích lidí, s kterými dříve nebo později trávíte veškerý svůj čas. Spolupracujete s nimi ve škole, užíváte nočního života, nebo cestujete.

Přátelství, která se na Erasmu vytvoří, mohou mít krátkodobé trvání (přece jenom odjedete a už se nikdy vidět nemusíte), ale to je nuda. Tato přátelství jsou jiná. Opravdová. Nefalešná. Když přijedete, jste na tom úplně stejně, jako všichni ostatní.

Nikdo neví, kdo jste, všichni máte stejné peníze a stejný cíl – přežít následující semestr. Může to znít trošku sentimentálně, ale jestli jsem si z mého studijního pobytu nepřivezl žádné vědomosti, vůbec mi to nevadí. Našel jsem spoustu úžasných lidí, s kterými jsem stále v kontaktu, s kterými jsem si užil (a snad ještě užiju) neskutečnou srandu a které mám opravdu rád.

Shrnutí – proč jet na Erasmus?

  • Studium v zahraničí nebo pracovní stáž v zahraničí
  • Poznání nové země, kultury
  • Získání nových zážitků s novými přáteli

Chápu, že pod nadpisem, proč na Erasmus by si člověk představoval asi jiný článek, ale doufám, že na těchto odstavcích je vidět, proč se opravdu vyplatí na Erasmus jet =).