Podnikat kvalitně, odpovědně a eticky – nové výzvy pro mladé lidi

Růžena Petříková, katedra hodnototvorných procesů VŠPP, a.s.

Zaměstnavatelé po celém světě chtějí absolventy vybavené nejen odbornými znalostmi, ale také pověstným selským rozumem. Nesmí jim chybět ani kreativita a podnikatelský duch, loajalita a odpovědnost.

Využijme přirozeného potenciálu našich studentů k jejich lepšímu vzdělávání

Více než kdy jindy je tak zapotřebí nabízet kvalitní vzdělávací programy s přidanou hodnotou, úzce propojené s využitím moderních metod a technik.

S plnou odpovědností dlouholetého vysokoškolského pedagoga chci říct, že nepochybuji o zájmu studentů, pokud jim připravíme zajímavé programy přitažlivou formou. Nesmíme zapomínat na praktickou zkušenost ani na podnikatelské příběhy úspěšných.

Právě ochota hrát si s nápady a s myšlenkami, otevřenost vůči změnám a novinkám a trvalá touha vymýšlet si, učit se a posouvat věci je typická výbava úspěšného mladého člověka. Proč ji tedy nevyužít?

Touha po kvalitním vzdělávání vede k pracovním úspěchům po dokončení studia

Nesmíme však zapomínat ani na vlastní zodpovědnost prezentovat nové znalosti a praktické zkušenosti tak, abychom zvládli rychle rozpoznat vzdělávací potřeby jednotlivců či skupin a navrhnout jim vzdělávání na míru. Cíleně a profesionálně.

Jako pedagogové bychom měli ve studentech probouzet touhu po trvalém a kvalitním vzdělávání tak, aby se mohli po absolutoriu VŠ stát platnými členy pracovních týmů.

Ochota zavrhnout průměrnost a myšlení v zajetých kolejí by se měla stát pro naše studenty standardem, stejně jako oceňování originality a extrémů, na něž by měli studenti pohlížet jako na způsoby, na kterých lze budovat nejen svoji profesní, ale také životní filosofii.

Právě otevřená a partnerská spolupráce obou stran – lektorů i studentů, má vzdělavatele i jejich studenty nejen bavit, ale především jim přinášet smysl a uspokojení.

A věřte mi, že vím, o čem hovořím. Některé ze studijních skupin jsou jednoduše fantastické…

Integrita a etika v podnikání jako cesta k udržitelnému rozvoji

Nezapomínejme ani na nutnost integrovaného pojetí kvality, ke které pro její úspěch patří také problematika odpovědnosti a etiky v podnikání, stejně jako dodržování základních morálních pravidel.

Právě nástroje strategického řízení, řízení kvality nevyjímaje, mohou podpořit etické a morální chování jednotlivců a vytvářet potřebný tlak na jeho prosazení do celé společnosti.

Přestože je problematika etiky, morálky, kázně, slušnosti a korektnosti na programu téměř každé z odborných aktivit stejně i v řadě studijních programů VŠ a univerzit, současný obraz a stav jejich dodržování v byznysu i v celé naší společnosti rozhodně není vždy černobílý.

Řada současných odborníků naopak poukazuje na negativní důsledky a ztrátu odpovědnosti za soustavně rostoucí spotřebu a její vliv na přírodu. Poukazují také na nežádoucí vliv nadměrné spotřeby na rychlý odklon člověka od veškerých duchovních hodnot, což vede k ohrožení společenské etiky a morálky, potažmo k ohrožení lidské existence.

 

Tento negativistický postoj k současnému technologickému pokroku, snad právě proto, přináší řadu nových revolučních iniciativ, vedoucích ke změně současného životního stylu, který by zajistil nejen udržitelný způsob života ale i tolik diskutovaný udržitelný rozvoj.

Sice již postupně registrujeme příklady etického a bezkorupčního jednání jednotlivců i organizací, stále je však mnoho těch, kterým je takové jednání na hony vzdáleno. A to i přestože řada příkladů z tuzemska i zahraničí dokládá, že kvalitní podnikání a byznys dostává etické a morální jednání do souladu s efektivitou a generuje zisk jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého.

Diskutujme o trvalých hodnotách i během studia

Právě proto musíme opakovaně zdůrazňovat, jak je přínosné trvale kultivovat etické myšlení při rozhodovacích procesech. Se vší pokorou a snahou bychom měli vysvětlovat stupnici trvalých hodnot, a to zejména našim studentům a podporovat tak společnost, rodinu a v neposlední řadě tolik v současnosti diskutovanou mezigenerační spolupráci a soužití.

Příklady dobré praxe, nezištné jednání, etické a mravní hodnoty a z nich vyplývající morální a etické podnikání, jsou pak jednoznačně vizitkou takové společnosti, ve které může každý člověk žít kvalitně, naplno, spokojeně a důstojně.

I když otázky systémového prosazování morálního a etického jednání v organizacích, stejně jako otázky vytváření prostředí a samotných systémů, které by přispívaly silou a charakterem k celkovému formování naší dobré etické praxe, stále stojí mimo hlavní proud pozornosti, dá se s jistotou očekávat, že tato témata si brzy najdou své tradiční místo ve všech studijních programech VŠ, té naší VŠPP nevyjímaje.